Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Future Partners Oy
Osoite: Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki
Y-tunnus: 2439608-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilö: Timo Autioniemi
Osoite: Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki
Puhelinnumero: 050 530 7345
Sähköpostiosoite: timo.autioniemi@futurepartners.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on verkkopalvelun käyttäjä- sekä asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • henkilön sekä tietoinen että vapaaehtoinen suostumus
 • Laki (Tietosuojalaki)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • verkkopalvelujen kehittäminen
 • asiakassuhteiden ylläpito

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Futurepartners-fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • vieraillut sivut
 • tulotapa verkkopalveluun

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri ei kerää yksilöllisesti tunnistettavia tietoja kävijöistä.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yritys
 • asema yrityksessä
 • yrityksen verkko-osoite
 • muu asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot

6. Evästeet

Rekisterinpitäjän kotisivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikkajärjestelmä (Webnode). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei kuitenkaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden kehittämiseen. Webnode välittää ja säilyttää tiedot omalla palvelimellaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteri

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta tai osoiterekistereistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille kumppaneille. Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

9. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

13. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti tietosuoja huomioiden, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 21.10.2020.